İdea Yayınevi / Temalar
site haritası
Modern Tin:
Aile
 
Törel yaşamın ilk biçimi olarak Aile Toplum ve Devlet ile karşıtlık içinde iken, aynı zamanda onların kaynağı, dolayısıyla onların da törel belirlenimlerinin modelidir, çünkü Aile çocuğun duygusal gelişim dünyası, kişilik ve karakter gelişiminin birincil evresidir. Toplumun ve Devletin karakteri Ailenin ahlaksal ve törel karakteri üzerine dayanır. Buna göre, Toplum tüm ekonomik karakterine karşın bir İkinci Aile, ve Devlet tüm politik karakterine karşın gerçek bir duygu birliği olma belirlenimini kazanır.

Aile Kavramına göre doğal törel Tindir. Sevgi onun değeri iken, insanı birey yapan eğitim süreci Ailenin işlevidir. Aile sonlu, yetersiz, reel biçimlerine göre değil ama Kavramına göre alındığında, özü insan duygusunun sonsuzluğu olarak Sevgi ve törel karakter ideali olarak Erdemdir ve bunlar Aileyi göreli her kültürelliğin üzerine yükseltir. Aile tarihsel değil ama tanrısaldır, kültürel evriminin ereği insan ilişkisinin bu ilk duygusal biçimine ideal yapısını kazanmaktır. Bireysel İstencin özgür olmadığı, kadının ve erkeğin gerçek, eşit kendileri olmadıkları gelenek, boşinanç ve şiddet kültürlerinde reel Aile henüz kendi ussal idealine karşılık düşmez. Öte yandan, İnsanın gerçek kendisinin Oluş süreci olarak modern kültürlerde törel karakter henüz Aile için herhangi bir sağlamlık sunamayacak bir akışkanlık içindedir, kadın ve erkek tözsel karakterlerini ve böylece mutluluk hakkını ve yeteneğini kazanmış değildirler. — Ailede ve Sevgide birey doğal bağımsızlığını yitirir. Ama bu bağımsızlık kendinde soyut Benin özencinden daha değerli değildir. Birey kendini ancak başkasındaki öz-duygusunda kazanabilir. Ve ancak o zaman yalnızca Sevgiyi değil ama gerçek, somut Özgürlüğünü de yaşar.

SCHILLER

BEETHOVEN
Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.

Emek
 
İdea Yayınevi / 2014